خانه اخبار استانی هواشناسی: نوار ساحلی استان بوشهر تا پایان هفته مواج است