خانه اخبار ویژه احمد خاتمی : این نامه «تعیین جانشینی رهبری» جعلی است