خانه اخبار ویژه واکنش فرهاد مجیدی به شرایط این روز‌های اتحاد کلبا