خانه اخبار ویژه واکنش متفاوت زیدآبادی به صدیقی؛ چرا اندوه در چهره‌اش نمایان است؟