خانه اخبار ویژه واکنش مدیرعامل سپاهان به برداشتن نمادهای سیاسی نقش جهان