خانه اخبار ویژه واکنش همتی به آمار رییسی؛ یک وعده برای۲ دوره!