خانه اخبار ویژه واکنش پزشکیان به درگیری در درمانگاه شهر قم