خانه اخبار استانی واگذاری ۳۰۰ قطعه زمین به جامعه ایثارگری استان بوشهر