خانه اخبار استانی ورزشگاه کارگران اهرم افتتاح می‌شود