خانه اخبار ویژه وزارت بهداشت: رانندگان تخمه شور نخورند