خانه اخبار ویژه وزیر آموزش و پرورش: به دنبال کاهش تنوع مدارس در کشور هستیم