خانه اخبار استانی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد بوشهر شد