خانه اخبار ویژه وزیر جنگ اسرائیل: آماده اتخاذ تصمیمات دشوار هستیم