خانه اخبار ویژه وزیر صمت: به حدی خودرو وارد شده که در بنادر جا نداریم