خانه اخبار ویژه وزیر کار در کدام کشور زندگی می‌کند؟