خانه اخبار ویژه وزیر کشور: اگر کسی مانع امر به معروف شود، مرتکب جرم شده