خانه اخبار ویژه وزیر کشور: همه چیز برای برگزاری انتخاباتی باشکوه آماده است