خانه اخبار ویژه وزیر کشور: پاسخ به حمله تروریستی اسرائیل، پشیمان کننده خواهد بود