خانه اخبار ویژه وضعیت بیماری بیتا فرهی از زبان دخترش