خانه اخبار استانی وعده آخر دولتی؛ بوشهری ها تا ۴ سال آینده صدای بوق قطار می شنوند!