خانه اخبار استانی وعده جدید برای توزیع شیر در مدارس بوشهر