خانه اخبار استانی وعده ساخت دو هنرستان در بوشهر توسط نیروگاه اتمی