خانه اخبار استانی وعده فرماندار: ایجاد بندر تجاری دیر در دستور کار سرمایه‌گذاران قطری