خانه اخبار ویژه وقوع حادثه برای ۳۴ زن در یک استخر کرمانشاه