خانه اخبار ویژه ویدئو/ روزی که پزشکیان معاونش را به دلیل بازرسی کمد دانشجویان برکنار کرد