خانه اخبار ویژه پاسخ پزشکیان به رئیس ستاد جلیلی: پسماند اون‌هایی‌اند که دیگران رو پسماند صدا می‌کنند+ ویدئو