خانه اخبار استانی پایان کف‌سازی و دفع آب‌های سطح ۹۰ درصد بافت تاریخی بوشهر