خانه اخبار ویژه پای “همستر” به تریبون نماز جمعه کشیده شد