خانه اخبار ویژه پدر، پسر معلول ۱۶ساله خود را به چاه انداخت!