خانه اخبار استانی پرداخت ۴۲ میلیارد تومان زکات فطریه و کفاره به کمیته امداد بوشهر