خانه اخبار ویژه پرسپولیسی‌ها دوباره علیه میثاقی شدند؟