خانه اخبار ویژه پرسپولیس در ضربات پنالتی باخت و حذف شد