خانه اخبار ویژه پرسپولیس و یک ناکامی دیگر در خرید مهاجم خارجی