خانه اخبار ویژه پرواز تیم ملی به تهران، حاشیه درست کرد