خانه اخبار استانی پروژه‌های افتتاحی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در دهه فجر