خانه اخبار ویژه پزشکیان: اگر FATF را حل نکنیم نمی‌توان کاری جلو برد