خانه اخبار ویژه پزشکیان: با اخراج و پرونده‌سازی مشکل حل نمی‌شود