خانه اخبار ویژه پزشکیان: تا آخرش هستم از بقیه بپرسید هستند یا نه؟