خانه اخبار ویژه پزشکیان در حوزه انرژی، یک خرابه‌ تحویل گرفته است