خانه اخبار ویژه پزشکیان: رای ندادن خاکستری‌ها، یعنی تصمیم‌گیری اقلیت برای اکثریت