خانه اخبار ویژه پزشکیان: شنبه رسما کاندیدای انتخابات می‌شوم