خانه اخبار ویژه پزشکیان: پزشکانی که در کشور می مانند مجبورند سکه و ارز بگیرند