خانه اخبار ویژه پزشک تبریزی با رضایت اولیای دم آزاد شد