خانه اخبار ویژه پزشک فلسطینی-آمریکایی ضیافت افطار کاخ سفید را ترک کرد