خانه اخبار ویژه پزشک معروف به طور مرموزی با گلوله کشته شد