خانه اخبار ویژه پست جنجالی «شیدا خلیق» درباره دلیل شرکت در انتخابات