خانه اخبار ویژه پست خواهر یکتا ناصر، تکلیف سوفیا را مشخص کرد