خانه اخبار استانی پلیس: جمع آوری موتورهای قاچاق و پاکشتی در دشتستان