خانه اخبار استانی پلیس: سرقت مغازه در بوشهر ۲۸ درصد کاهش یافت