خانه اخبار استانی «پل سیدرضا» گناوه به پیشرفت ۶۰ درصدی رسید